ثبت نام داوطلبان مردمی

  • YYYY dash MM dash DD
  • درصورتیکه شهر یا روستای شما در لیست فوق نبود نزدیکترین مورد به محل سکونت خود را انتخاب کنید.
  • لطفاً پاسخ معادله ریاضی فوق را با عدد انگلیسی تکمیل کنید.
    هشت منهای هفت =